W*~3 i betref- 3n der 3 daar- iden 3en an- 3 zijnen Lging rechts- lis tot van l April is tot .af oon- .1200, ran de l voor r dhr. ;;e Vuur- ;rzoek de fan het ihou- on- ïeti lerdeel ngen inlaat. lux met len tirn- .11 en it Col- ïen om- 5 per wo id ten- ;wooraen BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Bedoelde machtiging om overleg te plegen met een ge rechtsdeurwaarder wordt verleend. Van het schrijven van den hirectaur-Generaal der P.T is kennisgenomen Besloten wordt een voorschot, groot ƒ.1200,= te ver leenen Gelet op het advies van bouw- en woningtoezicht no 26, wordt besloten de aanvrage no2/451 te weigeren T. In ue vergadering komen de heeren P.C.Couwenoerg en hom als afgevaardigden van net bestuur uer Bouwver- eeniging Gt.doseph. ue heer Couwenoerg voert het wo'c en deelt mede dat liet bestuur het gewenscnt öevonaej|i heeft met B.an 'W. in verband met het uit te brengen advies over de vaststelling van het onderhoudsbe drag per woning eerst van gedachte te wisselen. Spr ker zegt een staat te hebben opgemaakt van de noodza kelijke verbetering van de woningen van complex molen straat. Beze noodzakelijke verbeteringen zullen het bedrag aan onderhoud per woning aanmerkelijk verhoogfen. Ge vraag wordt gesteld of deze kosten niet uit kapi taal zouden zijn te vinden, het College acht het gew^nscht eerst dei onderhoudsnorm door den minister te doen vjist-r siellen. Bij de toelichting door het bestuur te geven, ware te wijzen op de omstandigheid dat de woningen v&n complex I molenstraat in een slechten toestand verkbe- ren en niet overeenstemmen met de eisciien aan een be hoorlijke woning te stellen. Ban wordt gesproken over het toezicht vanwege ue ge meente op de onderhoudswerken i.c. op aen man die met het onderhoud is belast, net bestuur meende aat Ge meentewerken het beste met het toezicht op de verrich tingen van dien man ware te belasten. Ma eenige be spreking is het College bij nader inzien van meening dat het beter is dat de gemeente zich niet met het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 280