Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 'w ed .Boornekamp Schrikslaan 59, Soest P. J .S .Pietersna mens de N.V.Maat schappij van Onroe rende Goederen "He(t Middenstandshuis Amsterdam G.H.A.Simon, Soest G.M.Kooij, Middel- wijkstraat 38, Soes IJ.V.Bank voor Bede Gemeenten te s-Gr venhage A.G.A.V.S. Soester berg. Be Voorzitter. rlandsche a- deelt mede, dat door J.v.d.Veer, Schrikslaan 57, tot op heden nog geeipi roet- en vonkenvanger is aangebracht op den schoorsteen van zijn bakkerij. Be airacteur van Gemeentewerken brengt advies uit bij rapport dd. 29 April 195^ no18/14. vraagt vergunning tot het maken van een lichtreclame met verlichte klok aan het perceel van weedestraat 11. Be Birecteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 29 April 1 03Ö, no 1 2/1 3 beklaagt zich nogmaals over den toe stand van den norresteinweg. Be Birecteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 29 April 1 93^- verzoekt de achter zijn fabriek staan e open loods, welke zonder vergun ning is gebouwu, te mogen laten staah Be Birecteur van Gemeentewerken brengt advies uit bij rapport dd. 25 April 195Ö, no.20/15- doet mededeeling dat het dividend over 1 957 werd bepaald op y/°in ver band waarmede het aan de gemeente toekomend dividend voor 20 aandeelen bedraagt ƒ.521,66. verzoekt uitstel van 2 maanuen voor de betaling van een bedrag ad 35>= wegens huur van het gymnastieklokaal te Soesterberg ever net 1e kwartaal 195Ö. vestigt er de aandacht op, dat de naam van H.H.van Wagtenaonk van de lijst als bedoeld in art. 17 der Brank wet behoort te worden geschrapt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 283