v j-»V y BESLISSiN r Afdeeling en No. Aanmerkingen 6 ëes racht 29 van klok 11 12/15 toe bij V Llh~L Besloten wordt aan adressante een schrijven te zen- aJi. 4i i den, inhoudencte mededeeling, dat thans van eenig ge vaar door het verspreiden van vonken voor de omge ving geen sprake is. Tevens zal hierin worden ver zocht van verdere briefwisseling hieromtrent ver schoond te mogen bleven. )e vergunning wordt tot wederopzeggens toe verleend. \P JU, Besloten wordt adressant mede te ueelen,dat er geen ccfk- termen aanwezig zijn om verandering aan het wegdek van den Borresteinweg aan te brengen. Ben beplanting is evenmin noodzakelijk. staan un- sta an 25 nd n ver .te eelen - Besloten wordt aan G.M.kooij te berichten, dat door k2 hem alsnog een bouwaanvrage moet worden ingediend en dat door hem geen verandering in de thans bestaande toestand, zonder vergunning van het College, mag wor den gebracht. Tevens zal hem worden bericht, dat in den vervolge tegen dergelijke overtredingen andere voor hem bezwarende maatregelen zullen worden ge troffen. hiervan is kennis genomen. Mededeeling van een en an-p'/s+sC' der zal aan den Baad worden gedaan. voor okaal taal ae de Br ank- Besloten wordt uitstel van betaling te verleenen tot 7/ 1 duni a.s. Besloten wordt den naam van h.h.van wagtendonk van k* bovenbedoelde lijst te schrappen en hem per aangetee- kend schrijven hiervan mededeeling te aoen. bij/ co\ I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 284