Afzender of voorstelier num mer 531 532 555 5^4 De Voorzitter. Gedeputeerde sta ten van Utrecht. Geme ent e-ont vanger- Directeur van Ge meentewerken stelt voor het inmiddels aan den Baad ter vaststelling aangeboden ont- werp-besluit tot het aanvaarden van een legaat teneinde de daaruit voort vloeiende nosten te kunnen voldoen voor het onderhouden van de grafzerk van wijlen Me j .Brinkman, terug te ne men, aangezien gebleken is dat deze grafzerk is gelegen op de Hed.nerv. begraafplaats begraafplaats en niet op de algemeene geven het College in overweging in de opengevallen betrekicing aan de af- deeiing Sociale lanen voorloopig te voorzien door de benoeming van een ambtenaar op arbeidsovereenkomst en deze aangelegenheid opnieuw onder de oogen te zien bij ue begrooting Hoewel zij tegen aanstelling van een adjunct-commies in vasten dienst geen bezwaar hebben, stellen zij zich in het algemeen op het standpunt, dat voorzieningen, welke onderwerpen ra ken, waarover met de oommissie van overleg inzake de gemeentebegrootin- gen een briefwisseling is gevoerd, niet in den loop van het jaar bij wij ziging van de begrooting definitief behooren te worden geregeld. rapporteert omtrent de mogelijkheid de nieuw te benoemen deurwaarder te vens te belasten met werkzaamheden verbonden aan de contröle der bevol king biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van ue noodige teekeningen en advie zen. Aldus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 285