BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Alaus vvoxdt besloten. Besloten wordt conform het advies van Gedeputeerde otaten den Baaa voor te stellen het besluit tot be grotingswijziging dd21 Maart in te trekken er den Baad een nieuw besluit aan te Dieden tot wijzi ging aer geaeentebegrooting waarbij de financieele gevolgen worden geregeld voor ae aanneming van een adjunct-commies op aroeidsovereenkomstmet kans op vaste aanstelling, tegen een bezolaiging berekend naar het minimum van de bezolaiging van een adjunct- commies in vasten uienst. haaat de Voorzitter opnieuw deze aangelegenheid in behandeling brengt en den gemeente-ontvanger de ge legenheid geeft in de vergadering zijn rapport ad. 1 j April 195^ naaer toe te lichten, wordt besloten, met intrekking van de in de vergadering van 2ü April te dezer zake genomen beslissing, den Baad voor te stel len met gebruikmaking van de door uen gemeente-ont- vanger en den gemeente-secretaris naar voren gebracl te motieven, het crediet te verleenen om B.en W. in de gelegenheid te stellen over te gaan tot aanwijzing van een ambtenaar-deurwaarder op arbeidsovereenkomst VcM. V fu\f Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. 53, 51 en 52, wordt besloten de aanvragen nos.2/467, 1/1466 en 2/466 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 286