num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 535 530 537 533 539 540 541 •Dir.Cfem. werken lied.staten van Utrecht Inso.v.Politie Insp.v.Politie Lh.kelaarskantoor e loningbureau "Hol- land-Indie" 0 ,j? .hikema A*dara Voorzitter bericht naar aanleiding van het door bet Makelaarskantoor Holland-Indi'ë voor llevr.de ,red.Bakker-I>ef ournyVer^.. Talmalaan no.17 gedaan verzoek om op langen termijn in huur te mogen hebber(i een aan die laand gelegen stuk gronds; root ongeveer 700 M2 en kad.bekend ils sectie H no.5109» Ket makelaarskantoor Holland-Indië ieelt mede, dat de aanvraagster bereic. is een jaarlijksche huursom te betalen, elijk aan die, welke aan alle andere auurders van dergelijke gronden worat berekend (|ieeien mede bezwaar te nebben tegen .iet verleenen van uitweg 00 den pro vincialen weg. (een en ander staat in verband met de verkaveling, van "Vrede- stelt voor vergunning te geven tot het xouden van een bazar op en 7 Kei L.930 in de consistoriekamer van de Tinna.kerk aan de Chreranj egarde alhiei. idviseert afwijzend te beschikken op sen verzoek om vergunning voor een lo terij van de Chr.oranjegarde alhier oj; hei 1938. vraagt den uitersten verkoopprijs van iet bouwterrein bekend onder no.1 van iet complex t Hart, ueletoen naast het terrein van den heer van den Hout. /raagt verlof B voor de conversatie aal van perceel Utrechtseneweg 12. ieelt mede, dat van J.C.Krabbendam eeh verklaring is ingenomen, inhoudende d nededeeling, dat hij afstand doet van ie inschrijving op de lijst als bedoeild Ln art.17 der Hrankwet. He naam van g loemden Krabbendam zal mitsdien van d Lijst moeten worden geschrapt. Voorts zal aan X.Schuijt schriftelijk moeten orden bericht, dat er een vergunning seschikbaar is. lOf")

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 289