4 4- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 1 .besloten wordt net perceel grona voor een huurprijs van i« f.3.50 per jaar in huur aan te bieden tot i Januari 1940. Het college is bereid te gelegener tijd den raad n voor te stellen om het perceel grond voor denzelfden jrijs, voor langeren tijd te verhuren. A- Het scnnjven van Gedebuteerde Staten wordt voor ziennis- geving aangenomen, .mn den Intendant van net .domein Soestdijxc zal van den inhoud van art schrijven meaedee-, ling worden geaaa n. Bovenbedoelde vergunning wordt verleend. LJU. yiiü. Op net verzoen wordt afwijzend oeschihtaangezien het hier niet geldt kunst, wetenschap of «enig ander alge- W'77 meen belang. Besloten wordt het terrein voor den prijs van f.ü.50 per H2 in koop aan ce oieaen, ciG* p LA «ii- h' IA Het verlof B wordt verleend overeenkomstig net besluit JU. hiernevens ars bijlage gevoe^a 0 tui er no.?oü4. j e«loten wordt de naam van -itrabbendam van 6enoemde lijst Ja- 'i te schrappen. Aan h. Schuij0 zal scurifterijn worden oe- Q 'ichtdat er een vergunning beschikoaar is. l^pLj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 290