Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud num mer 543 A.Eiken- j laan l7,3oest C. v..i:ieuwenhuizen JrSoest 544 545 546 Jir.u-eu. werken, Soest Sir.uün.serKen J i rGem. w er ken verzoekt sen van e van net p ve van zi Je Jir.v. adviseert beschikke dat door plaatste verdunning tot net mogen plaat- en reclamebord in den voortuin erceel Kerkstraat 21 ten behoe- ja woningbureau, bem.werken en de Insp.v.Poiitili n afwijzend op dit verzoek te n en adressant aan te schrijverI hem binnen 24- uur het reeds ge« bord moet worden weggenomen. 3p he" zal et eeds vraagt vergunning tot het mogen aanbren gen van een reclamebord aan het perceel kiddelwijkstraat 74. Je Inspecteur van Politie en de Jirv.Gem.werken brengen hieromtrent een gunstig advies uit. doet toekomen een schetskaart van de aoo den wegenaanleg op t Hart in beslag ge nomen terreinen en de tengevolge van dien aanleg verkregen bouvsrijpen grond. Voor de geschatte waarde van de na den aanleg als bouwrijpen grond verkregen terreinen verwijst hij naar het eerste verkavelingsplan van 1t Hart. stelt voor hem te machtigen aan adspi- rant koopers van gemeentegronden wel den minimumprijs te kunnen medeaeelen om zoodoende den verkoop te bevorderen. Je aandacht wordt er op gevestigd, dat I de minimum prijzen door den Baad zijn vastgesteld en dat ieder een afschrift van da0 besluit met teekening, waarop die prijzen staan, te^en betaling kan vemrijgen. I 3 biedt ter behandeling aan eenige verzoet ken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. ■Beslot liesio t (terug et co an be oorko e hou het me eslot et he i mum- et 1 ei 19; ls.1/;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 291