u Z -v*,. j: Wr. v- V d\ jen plaat- voortuin ien behoe- v.Politifl. ?zoek te schrijver,], reeds ge- 3 nomen. Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen jp het verzoen wordt afwijzend beschiet, -aan adressant al een aanschrijving worden gezonden, dat hij het eeds geplaatste bord binnen 24 uur moet wegnemen. aanbren- knesloten wordt ue b perceei beur van brengen uit. gevraa0ae vergunning te verleenen. ran de dom De slag ge-| je van sn grond. 3 na den r kregen t eerste iesioten wordt, het rapport aan den hirv.urem.werKen yterug te zenden, met de ix dedeelingdat zijn rapport .et college geenszins voldoet, en aat net schrijven ■an uedeputeerde Staten het College zeer uuidelijk oorKomt. Het college verzoekt nem nauw Keurig reKening e houden met de wenschen van Gedeputeerde Staten en iet meer concrete gegevens het college te adviseeren. a adspi- en wel den Len om ieren. igddat ad zijn fschrift waarop ing zan ge verzoe ld van de n. esioten wordt den J>ir.v.Gem.werken te berichten, dat jet het College niet gewenscnt voorKomt dat hij de mi- imum-prijs meaedeelt. V i~u N JU- ti' AdV /y7o. Let op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd.6 ei 1938 nos.5649 en 34, wordt besloten de aanvragen Is.I/I469, 2/465 en 2/456 in te willigen. V i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 292