II Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 547 De Voorzitter. 548 J .h'ooder 549 Directeur van Ge meentewerken. 550 directeur van Ge meentewerken 551 Directeur van Ge meentewerken 552 Geme ente-ontvanger van Soest. stelt aan de orae de aanwijzing van een deurwaarder-ambtenaar een en an der overeenkomstig as machtiging door den Raad verleend bij zijn beslui van 5 Hei 1SJ8. In verband met reed e rder gevoerde besprekingen met be trekking tot deze aanwijzing vestigt de Voorzitter de aandacht op den heer C.G.J.van He ijst die wegens reor ganisatie bij Gemeentewerken buiten dienst is gesteld en geen inkomsten geniet. Overeenkomstig het verzoek van het College heeft de gemeente-on vanger te dezer zake een vertrouwe lijk rapport uitgebracht hetwelk de Voorzitter voorleest. zendt een schrijven, inhoudende ee- nige vragen betreffende vermeende afwijkingen van het bestek der ver bouwing van de Hariaschool brengt rapport uit omtrent de plaat sing van een lichtpunt langs den Ringweg, waartoe gaderirig sloten Raad in zijne ve: van 21 Haart J .1. heeft be- brengt rapport uit in verband met ue uitzetting van het te bouwen dubbele woon- en winkelhuis aan den ussen- damweg, hoek Schoutenkampweg, kadas traal bekend sectie D.Iio.2p44 en ad viseert ontheffing te verleenen van het bepaalde in artikel 1 der bouw verordening. zendt antwoord op het schrijven Durgeme°ster en wethouders dd April j1betreffende het Tillemans van 29 ziektegev su stelt voer w ring der warenwet gens kosten van uitvoe 19p5 aan de gemeen te Utrecht (centrale gemeente) boven de werkelijk uitgegeven kosten voor aanschaffing van materieel te decla- reeren: over 195b ƒ.29,10 en over 1557 .55.50.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 295