Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 557 558 559 560 561 Directeur van Ge- me ntewerken. Directeur van Ge ne ent ey/erken 0 chconh°i d s comni s s i PU EM wethouder de brui n. 3elt nede dat H.A.Vos zich op p Mei 1958 ziek heeft gemeld. deelt mede dat D.J.v.d.uroek zich op p Mei 19p8 heeft ziek gemeld. rapporteert omtrent het door den ar- Ichiteet heekman ingezonden ontv/erp voor den bouw van een radiocentrale. [De Schoonheidscommissie, bestaande uit de herren London, bunders, van ,;Goor °n Tillemans komt ter vergade- jring ter bespreking dezer aangelegen heid. De Oommissie geeft uitvoerig, riede aan de hand van de notulen der [verschillende vergaderingen, haar zienswijze te kennen omtrent de diver se plannen, door architect beekman in gezonden. xiet blijkt dat de Oommissie bij de beoordeeling der plannen reke ning houdt met de bestemming, welke aan het gebouw wordt gegeven. Deze bestemming komt bij de plannen-Beekman in uit er lijken vorm niet naar buiten. verzoekt goed te vinden, dat in ver band met de vervanging van het boven- grondsche laagspanningsnet tusschen den 0 por tv/eg en de Margarinef abrieii ta Ooesterberg door een ondergrondsch neteen stalen mannesmannmast wordt geplaatst aan het begin van de Oude Tempellaan in plaats van een overspan- lantaarn. i De Directeur van Gemeentev/erken advi seert tot handhaving van den bestaan- jden toestand, afgezien van de meerdere I jaarlijksche kosten, welke uit deze ver-j [andering zouden voortvloeien. da slt gehad mede dat hij met den hee toestand van het heer Ran verzoekt roept zich daarbij zegging van D.en vrecfen indien voo band wordt gelegd nigszins wordt ve wethouder het voo de gelden uit het toelaten. een bespreking heeft; r H.V.'.Ran inzake den 1e heeser laantjeDe verbetering en be- op een vroegere toe- W. ne heer Ran is te- rloopig een trottoir- en hot trottoir ee- rhard, waartoe de rstel doet, indien wegenfonds zulks

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 299