num- I Afzender of voorsteller mer staat van de de te verrichten werkzaam heden werd opgemaakt. De heer Versluis heeft dezen staat aeeoord bevonden. Daarna werd een bestek opgemaakt op aan wijzing van den heer Versluis en in over leg met het bestuur van "Ons Belang". In dit bestek werden de door den heer Versluis gegeven aanwijzingen gevolgd. De heer Versluis heeft te kennen gege ven dat het prutsen van "Ons Belang" maar eens afgeloopen moet zijn, en dat de gemeente deze zaak ter hand dient te nemen. Blijkbaar heeft men bij "Ons "Belang" niet de noodige krachten voor dit werk. Daarom vond de heer Versluis het noodzakelijk, dat de gemeente in deze leiding zou nemen en dus voor de aanbesteding zou zorgdragen. De Voorzitter vraagt den Directeur of de kwestie van het toezicht door den heer Versluis met het bestuur van "Ons Belang" is besproken. De Directeur zegt dat zulks inderdaad heeft plaats gehad. Het is de bedoeling van den heer Versluis, dat de gemeente het werk aanbesteedt, en dat van gemeen tewege toezicht wordt uitgeoefend, het geen dan zou moeten geschieden door den heer Dcrlas of door een ander door de gemeente aan te wijzen persoon. Weth.de Bruijn xegt dat "Ons Belang" van meening is, dat de opzichter der ver- eeniging bedoeld toezicht wel kan uit oefenen, doch Spreker is met den Direct teur van oordeel, dat de gemeente geen genoegen dient te nemen met het toe zicht van dien opzichter, die daarvoor niet bekwaam genoeg is. De Directeur wijst nog op den brief van den Minister dd.2Ö Oct.j.1. inzake ver betering van het woningcomplex "Ons Bet lang", en waaruit voldoende blijkt, dat het college van B.en W. leiding zal moe ten nemen. Van Gemeentewege dient dan ook z.i. het werk aanbesteed te worden. Weth.de Bruijn merkt hierna nog op, dat het bestuur van "Ons Belang" heeft be weerd, dat het bestek niet in laatste jinstantie met dit bestuur is besproken. De Directeur zegt dat het bestek niet imet het bestuur is besproken vlak vóór-i dat het den heer Versluis in laatste in stantie werd voorgelegd. Overigens werd regelmatig met het bestuur overleg ge pleegd., zoodat het bestuur met alles op de hoogte was.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 29