BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt mede te deelen, dat ten spoedigste „/r een geneeskundige verklaring moet worden overgelegd Besloten wordt mede te deelen, dat t-n spoedigste tyApAr esn geneeskunt ige verklaring moet -worden overgelegdyty* Les lot en wordt het laats tel jk door den lieer Beekman fa. bij de Commissie ingezonden plan (rietdak) om advies in handen te stellen van den Directeur van Gemeente-1* l- werken, met opdracht het College in te lichten om trent hetgeen in het gebouw zal worden daargesteld en votrts welk gebruik van ue inrichting zal worden i gemaakt, een en ander bezien aan de hand van ua ver ordening ter voorkoming ven brand, en eventueel de Hinderwet Het College kan zich met Het advies van den Direc- ap\~ teur van Gemeentewexken niet vereuaigen. 3 Besloten wordt aan de B.ü.h.k. te berichten, dat net 0 7 College accoord gaat net de plaatsing van een stalen i mannesmannmastnader omschreven in het schrijven van 29 April 192&, no.4p.6 afd.D. Gehoerd de mededeelingen, wordt besloten den Wethou der te machtigen naar bevind van zaken te aandelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 300