Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u 562 Directeur van Ge meentewerken biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de inoodige teekeningen en adviezen. 563 De Voorzitter. stelt aan de orde de aanneming van een deskundig persoon op arbeidsover eenkomst belast met de inrichting ee- ner gemeente-eigendommen-adrainistra- Ambtsnaar ge- tie te betitelen als meente-eigendommen Je regeering heeft zich uiteindelijk jmet deze aanneming veresnigd blijken- Ide uit de correspondentie gevoerd met de Geaepute -rde otaten dezer provin- zie met betrekking tot de begrooting 195'/. Voorgesteld wordt den te ikenaar nU.hr- jmann bij Gemeentewerken ingaande 1 Ju ni a.s. voor deze betrekking op ar beidsovereenkomst aan te nemen tegen een belooning van ƒ.125,= per maand. De Voorzitter verbindt daaraan dat Bührmann zich in deze gemeente zal vestigen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 301