Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 564 565 566 567 568 569 570 vv oning s t i cht ing "Ons Belang" te Amersfoort B.J.Lieraann, t° Amsterdam Directeur van Ge meentewerken Bestuur van Volks onderwijs, afd.Soes Vereeniging "Vrij willige Brandweer Boesterberg" te Boesterberg. Gemeentesecretaris Afd.Utrecnt van de Ver. van fiederl. Ge- meent en. verzoekt een bedrag ad -5765,= be schikbaar te stellen voor de uitbeta ling van den eersten termijn der aan- neemsom voor de verbetering harer wo ningen te Boesterberg. voor vraagt verlof A. voor de beneden localiteit van perceel Banningstraat 10. adviseert niet in te gaan op de aan bieding van grond door BWe ijs en li. van uosterum. Het beste wordt het geoordeeld, dat adressanten het daar heen leiden, dat de geheele onderwer-|- pelijke weg, waarvan de aangeboden grond deel uitmaakt, ineens aan de gemeente wordt overgedragen door de verschillende betrokken eigenaren ovfcr de volle lengte en breedte. verzoekt toestemming tot het houden eener straatcollecteten bate van 't Bonds tot Steun" voor het open baar onderwijs, op Zaterdag 4 Juni a. deelt mede, dat de heer A.lammer als Voorzitter dier vereeniging heeft be dankt en dat in zl„n plaats is geko zen de heer J.G.Drawes, die zijn be noeming heeft aangenomen. legt over verschillende monsters cy clostyle-papier en ge >ft in overwe ging 150 pak a ƒ.0,85 bestellen bij de vereeniging van lied er land scha Gemeenten, aangezien uit een zeer mi nutieus onderzoek is gebleken dat plaatselgke leveranciers voor dien prijs geen deugdelijk papier kunnen le veren verzoekt mede te willen deelen of, eh zoo ja welke, bedenkingen zijn gerezen tegen de aanschrijving van Gedeputeer de Btaten van Utrecht dd. 22 1.ov1 93 pe afd.nr5677/3057opgenomen in Prov.blad no.bb van 1937, inzake con- tröle op de gemeente ontvangers

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 305