/m. 71c//ps<r BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. Besloten wordt liet gevraagde bedrag van .'0765,= be- yY c<-/Ap schikbaar te stellen tegen 21 hei a.s. en aan het rijk spoedig een betaling tot gelgk oedrag aan te vraGG, <fly Ken. riet verlof A. voor de beneden vóórlocaüt eit van perh/V^" ceel Banningstraat 10 wordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens gevoegd ondex no.J'/<9^ Besloten wordt den raad voor te stellen riet aanbou van i1.V/e,.s en ri.van üosterum te aanvaarden. Be toestemming voor wordt verleend. een straat collecte op 4 ouni riet schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Be Voorzitter heeft aanvankelijk bezwaar tegen aan- h schaffing buiten de plaatselijke leveranciers om, doch nadat gebleken is, dat deze niet in staat zijn dezelfde kwaliteit te leveren anders dan tegen hoogeren prijs wordt besloten tot aanschaffing van 1 bC gak a ƒ.0, Öj> bij de vereeniging van neaerlandsche Gemeenten. Besloten wordt te berichten, dat hiertegen geen be denkingen bestaan. o~ kfW K Q S -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 306