Volg- num- 1 Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud Gedeputeerde Sta- tsn van Utrecht. ientraal verifica-t tiebureau Gen Haa Bestuur der Ver* Wijkv e rp1eging Huis ter Heide en Omstreken" Afdeeling finan ciën. Ge Voorzitter. Ge Girecteur var- Gemeentewerken. deelen in verband met het schrijven van burgemeester en wethouders ad. 5 Haart 1958 betreffende de begrooting voor 1957 mede dat de extra-bijdrage uit het werkloosheidssubsidiefonds over 19p7 naar hun me ning op ƒ.12.175 dient te worden gesteld en verzoeken Noodged deputee ring zê wijziging spoedig een raadsbesluit tot der begrooting 1957 te mogen ontvan gen waarbij met de verkrijging van een extra-bijdrage tot dit bedrag is reke ning gehouden. zendt proces-verbaal van de opneming ivan kas en boeken van den Ontvanger der gemeente hoest, dd. 2b April 1958. zendt het jaarverslag en de rekening en verantwoording over het jaar 19p7, alsmede de begrooting voor het jaar 19pö in. verzoekt te mogen vernemen of de bijgaan de declaraties van de VerVrijwillige Brandweer van Soest ad ƒ.25,20 °n de VerVrijwillige Brandweer van Soesterberg ad wegens gemaakte reis- en verblijfkosten kunnen worden voldaan. a b stelt aan de orde het beschikbaar stel len van terreinen voor zomerhuisjes. biedt ter behandeling aan eenige ver- jzoeken om bouwvergunning, vergezeld ivan de noodige teekeningen en adviezen. iiet pre en aan Beslot* deelen Ge deci resp. In beg: het te: bolder laant j' onderz1 werken Gelet 54, 50 nos. 1 willig

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 307