/fa. /fa /fa d?Z._ jven dd5 )oting Irage mds '"•12.175 :osken jziging ït van- in een i rene- lemmg tnger .1 1958. :ening 1 iy>7, jaar e bijgaan van van fkosten ar st el sjes. e ver- zeld dvi ezen. Noodgedwongen wordt besloten met de wenschen van Ge- deputeerde btaten accoord te gaan. De noodige uitvoe rinfc zal hieraan worden gegeven. Besloten wordt deze bescheiden aan den raad mede te deelen BESLISSING liet proces-verbaal zal aan den raad worden meuegedee en aan de Gedeputeerde btaten worden toegezonden De declaraties worden goedgekeurd, tot bedragen van resp. ƒ.25,20 en /.5>5Ü* In beginsel wordt besloten voor dit doel aan te wijze het terrein tusschen den locaal spoorweg boest- uen Dolder, Idem Amersfoort - uen nolder en het berken laantje. Omtrent dit beginselbesluit wordt een nader onderzoek en advies van den nirecteur van Gemeente werken gevraagd. Gelet op het advies van Bouw- en woningtoezicht, nos 54, 58, 59, 6,5 en 64, wordt besloten nos. 1/1467, 1/1471, 1/1472, 1/1476, willigen. de aanvragen 1/1477 in te Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 308