Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 577 J.Hoekstra verzoent steunverleening ingevolge de Zu id er z e e s te unw e t 578 Vrijw.Brandweer te Soesterberg zendt rapport met betrekking tot den op 11 lei j.1. plaats gehad hebbenden orand te Zoestduinen. In dit rapport wordt aangedrongen 0x3 verplaatsing van de sirene naar net gedouw van de P.J.E.k., terwijl voorts gewezen word'; 00 de dringend noodi^e vervanging der aanwezige jassen door leeren jassen. Voorts vraagt het machtiging tot aan loop van brandweeri:iaterieel tot een bedrag van f.140.-. 579 x)ir .üemeente -be drijven, m'foort zendt kostprijsberekening over 1937 van de voor Amersfoort benoodigae noe- veelneid 6as, waaruit blijkt dat de te berekenen gasjorijs over het tijdvak van 1 i-ei 193° 3Ü April 1939 voor de gemeente Zoest 2.7904 ct per E3 bedraagt. 580 (iemee.. te secretaris leGt aan de vergadering ter beslissinc; voor een schrijven van Hobber-Janvier pachter van het Lunapark te Zoester- berg, inhoudende de mededeeling dat hij de te betalen vermakelijkheidsbe lasting wenscht af te koopen door storting van een bedrag ineens groot f750. 5'8l Chef v/d afd f inanciën deelt mede dat naar zijn meening een wijziging van de verordening op de heffing van rechten voor het ophalen van asch en vuilnis in deze gemeente bezwaarlijk in den loopi van het belas-' tingjaar in werkinto kan treden en ad viseert in verband daarmede tijdig een wijziging voor te bereiden, die in werking kan treden op 1 Januari 1939* 58a He j .ii.C .Pontier ooest erbs tr43 verzoekt, onder overlegging van een tot haar foericht schrijven van net be stuur der Vereeniging "Effatha", zulks naar aanleiding der beslissing van Burgemeester en /ethouders dd.5 April j.1., alsnog vergunning te willen ver- leenen tot het houden eener openbare inzameling van gelden, t/b van het Doofstommeninstituut "Effatha" op 13 en 14 Hei a.s. in de omgeving der Cnr. L.school aan de Prins bernhardlaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 311