553 534 535 531 587 588 589 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud UirC-era. werken Af d .financiën u-ea.Staten van Utrecht Dir. u-em.wernen -Jiroem.werken led.heide iiy te xrnhen Vooraltter bericht naar aanleiding van net verzoek van A.van Koord te .Bosch en Duin inzake verhoop van het aaxi den Schoolweg gele- gen stuk Oronds, groot ongeveer 43^5 KA en kad.bekend als sectie II no.2144. verzoekt, inverband net bijgaand rapport ad.2 Dec.1938, te mOben vernemen of moet worden overöebaan tot net plakken van rentezegels ten behoeve van i.van den Bedum, zulks voor den tijd volgende op zijn ontslag uit de.- gemeentedienst tot het maximum voor hem te plakken zegels is bereikt. verzoeken eventueels bezwaren tegen een door den Kaad der gemeente Utrecht bij besluit van 31 K-art 1933 vastgestelde "Verordening op den keuringsdienst van waren voor het gebied Utrecht", voor 17 ..".ei 1938 aan hen kenbaar te maken. bericht, dat D.Hol tingen als slooper damweg heeft voldaan waarborgsom ad f.JG.-- den terugbetaald. j aan zijn verplich- van perceel Ossen- en mitsdien de aan hem kan wor- cericht omtrent de verbreeding van de Burgemeester urothestraat en deelt mede dat net hem noodzakelijx voorkomt dat de aannemer ï.v.d.Velden een gespecifi ceerde kostenopgave aan het college van Burgemeester komen. en .Vethouders doet toe- verzoekt een voorscnot van f.óGO.— voor de werkverschaffing van Jhr.Bosch van Drakenstein. deelt mede, dat hem ter oore is genomen, dat een drietal raadsleden (de heeren ïhijssen, Stroband en v.d.Venj onder geleide van een ambtenaar van het otaat^ boschbeheer en den aaviseur der gemeen-! teplantsoenen de werkverschaffing in de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 313