5*. m BESLISSING Aideelinq A Aanmerkingen en No. Besloten wordt deze aangelegenheid in handen te stel len van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan met het verzoen; hieromtrent van aavies te willen die nen, meer in het bijzonder, of de commissie van oor deel is, of dit terrein in de toeKomst voor openbare doeleinden bewaard moet worden. I? 1a' lot het piahKen van renteze0els wordt besloten, het college heeft hiertegen geen bezwaren, niervan behoeft geen mededeeling aan uedeputeerde Staten wor- den gedaan. 4U. /3Ï6 Besloten wordt tot terugoetaline ad f.50.-- over te gaan. van aeze waarborgsom het college Kan zich met net advies van den Birecteur van Gemeentewerken vereenigen. Ben gespecificeerde kostenopgave wordt verzoent. 1/ Aangezien reeds f.7500.-- in voorscnot is verstrekt en net overxieidssubsidie slechts f.7055»-- oeuraa0t, be- staat er oezwaar tegen aan net verzoeK te voldoen. y/fl totale loonkosten bedragen wel f.0300,--, doen hiervan moet de eigenaar 15 dragen, zoodat deze eventueel zelf de verdere voorschotten zal moeten verstreKKen. Be vergadering vereenigt zien volledig met het stand- X punt van den Voorzitter. j t dg fl J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 314