Volg num mer Afzender of voorsteile Korte inhoud 590 591 1 e oxi» üp e nb a r e 1 erken Biru em. werken gemeeatebosschen zullen gaaxi bezoeken. .Spreker heeft de directeur van otaats- boschbeheer telefonisch zijn bezwaren daartegen ingebracht, welke bezwaren door den directeur vierden gedeeld. Spre kers bezwaren zijn gegrond op dezelfde bezwaren als door den burgemeester noto onlange tegenover de reden van den Ha,ad, in epenbare/vergaderi 1% bijeen, geuit, n.1. dat hij ernstige bezwaren er tegen jmoet maken, dat raadsleden individueel de werkverschaffing ter plaatse bezoe ken. 'villen de raadsleden van een en ander Kennis nemen dan kan zulks geschil den na daartoe gedane aanvrage aan Bur gemeester en .iethouders, doch dan zal aan alle raadsleden daartoe de gelegen heid worden geboden. deelt mede met een vertegenwoordiger vat de B.U.E.K. een zeer voorloopige af spraak te hebben gemaakt omtrent het aanbrengen van een proefverlichting langs de Vredehof straat, zoowel door midi del van gas als doormiddel van electri- citeit. Komende van Baarn zal de rech terzijde electrisch worden verlicnt en de linkerzijde door middel van gas. Ka gereedkomin^ van de leidingen zal om de acht dagen de weg verlicht worden met gas of met el'ectriciteitteneinde zoo doende een Keuze te kunnen maken omtrent |de meest doelmatige verlichting van dit weggedeelte. biedt ter behandeling aan een verzoek 01 (bouwvergunning, vergezeld van de noodigq i teekeningen en adviezen. I ,1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 315