II Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 592 593 594 595 U.Iiiddelman en P. Boersma, C.Utr.weg en Braamweg 27» Boes t lin.v.ooc.Zaken en v.ISconor.iische Zakeh Jen Haag ...in, v.Soc. Zaken Jen maag 596 597 599 Joh.de Ruiter,Ra denaker str. 3 ,S'ber, h.de Bruin Bir.u-em. n erken 59Ö Bir.uem.vs erken J .A.Diters, Ror- teweg 9» 3oest vraagt toestemming tot het plaatsen van een standpijp voor lucht en voor wateraftappen (in één mantel; naast de benzinepomp op perceel sectie U no.1903. -Je Birv.uem.werken gunstig advies uit. brengt verzoeken verbetering van het trot toir langs den Braamwe^. Be Bir.v. Uem.vserken brengt terzake advies uit, doen mededeelingen met betrekking tot steunverleening aan kleine tuinders. doet mededeeling met betrekking tot uitbreiding der werkverschaffing. zendt declaratie in van gemaakt on kosten voor verhuizing naar Soester- berg. brengt- advies uit inzake een verzoek van 7.van Bijk om vergunning voor het oprichten van een houten kampeerhuis- je en stelt voor hierop afwijzend te beschikken. deelt mede, dat T.Plamman, eigenaar van perceel van Veedestraat 37» beren is, de terreinafscheiding langs de van 7eedestraat gedeeltelijk weg te nemen en gedeeltelijk terug te plaat sen onder voorwaarde, dat door de ge meente diverse werkzaamheden worden verricht, i'erzake ordt echter af wijzend advies uitgebracht. vraagt toestemming tot het verplaatse van een houten lokaaltje, Oroot 3 x 5 h, van perceel Beetzlaan 97 naar molenstraat 7.Z.12. Be Birecteur van Uemeentewerken brengt gunstit uit. advies

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 319