BESLISSING A,cLeling Aartmerktngs en No. n .besloten wordt tO««"taynmi»g riiervoor te verieenen» pc L t j'I bi .besloten wordt mede te deeien, dat ue veroetering van Jiet trottoir langs den braamweg opgenomen is in het plan 1938 tot verbetering van we6en en bermen, en dat bedoelde verbetering in den loop van den zomer tot stand zal worden gebracht. Jesloten wordt een en ander te publiceeren, en aan de - ministers mede te deeien, dat net resultaat hiervan Lp I zal worden afgewacht. 1 Aangezien in het begin van dit jaar een ruim gebruiic van de werkverschaffing is gemaakt, waardoor de meeste i werkloozen reeds 3 -aal geplaatst zijn 0eweest en nes- [IjlA, tijds is toegestaan de rouleering zonder rustweken toe: te passen, indien de wernloozen niet meer dan 3 maal werden geplaatst, wordt besloten hiervan ontheffing te vragen, aangezien er voorloopife nog voldoende werkver schaffing is. me declaratie tot ean bedrag van f •op*vcurat Ooedge- 7 neurd. besloten worat aan den raaa een crediet hier voor aan te vragen. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. G cJjl Aan den eigenaar van het betreffende perceel, vV.ïlam- roan, notaris te Terschelling, zal worden medegedeeld, dat de gewenschte werkzaamheden van gemeentewege zul len worden verricht indien ae betreffende stroon grondp gratis aan de gemeente wordt afgestaan. ne gevraagde toestemming wordt verleend. I?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 320