num- Afzender or voorsteller Korte i n h o u mer 600 6 01 o 02 Veth^de Bruijn J.P.de Jong Bes t» v.d .Boester Schaakclub, 3oest deelt mede van de l.T.Carrosserie- en lakenfabriek 3Trapman te Utrecht, een aanbieding is ingekomen voor levering van een carrosserie voor den manschap- peassagen t/b der Vr ijw «Brandweer van Soest, hij deze aanbieding is rekening gehouden met de wenschen van de technf sche commissie van den Irov.Brandweer- bond. Spreker stelt voor de levering van bedoelde carrosserie met bijbehoo- ren op te dragen aan _enoemde firma voor de som van f .6 in totaal en voorts de levering van het Ford V 8 ïruckchassis uitgevoerd met dubbel TT voor de som van f.1395*" aan '.d.van ham Jr. te Amersfoort. komt op uitnoodiging in de vergadering teneinde eenige inlichtingen te ver strekken aangaande het ^ebruik van de gemeentepont aan den Br.helm. Bij de bespreking blijkt dat door J.v.hoornen en T.Butzelaar zonder betaling kebruii van bedoelde pond wordt gemaakt en dat overigens zeer weinig personen worden overgezet. Voorts wordt geconstateerd, dat de pont niet is vastgelegd waardoor genoemde personen zonder toezicht daar van gebruik loamen. Jeze toestand wordt door net Corlege ongewenscht ^eacht, aangezien de po.$t aan de gemeente veel 0eld in onderhoud kost en het boven dien niet te verdedigen is dat kosteloo over de pont wordt bescnikt. verzoekt beschikbaarstelling van een prijs vuur net op 25 en 26 hei a.s. dooi de aoester Schaakclub te houden schaak- tournooi. I I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 321