Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 603 C.ZL.v.Seist vraagt een verlof a aan voor de voor- Localiteit en aangebouwde zaal van het perceel hieuwstraat 57» 604 Ged.Staten van U tr e cht ieelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen net raadsbesluit van p Lei 1938, 4e afd.no.2I/0I7tot wij ziging van de gemeentebegrooting voor I938, mits de toezegging wordt ont vangen, dat niet tot aanstelling van len deurwaarder-ambtenaar in vasten iienst zal worden overge^an, alvorens is gebleken dat de commissie van Cver- Leto inzake de gemeentebegrootingen iaarte0en „een bezwaar heeft. 605 D irvoem. werken bericht naar aanleiding van de circu laire van den inister van Binnenland- 3che Zaken ad.25 oct.1937 inzake de rcerking van art.8 van de Verkeerswet tegen Lintbebouwing .ui. wordt in overweging gegeven er jij den minister 00 aan te dringen lan de bebouwde kom, als bedoeld in irt.12 der wet een grootere uitbrei- iing te geven dan mn tnans blijkens sen door den Hoofdingenieur-Directeur toonde Kaart van plan is. öOó Dir.Gem. werken adviseert in den vervolge „een consent Eeer af te geven voor het steken van plaggen enz. ÓO7 Hat .Verbond van Gem.ambtenaren jetuigt zijn dank voor de genomen be slissing ten aanzien van den heer wan Heijst. 6 08 lied. Ver .voor Volks en Schoolbalen, Gen a3.u - vestigt de aandacht op bevordering var het badwezen door middel van werkver- scxiaff ing. 609 Prov.utr.ülectr. ieelt mede, dat aan den Ringweg een straatlamp is geplaatst en op 6 Lei j.1. in bedrijf is ^esteld. Ge jaar- kosten van deze lantaarn zullen plm. f.12.bedragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 325