Volg num mer Afzender of voorsteller Korte o u c 10 611 612 613 614 615 616 hake laa r slcant p or en loding bureau Hollana-Indië G.A.faseron ,Duinw 13»uuis ter Heide secr.pl.comité der "Centr.v. /erkl.zcxg" Chef Y/d afd.Pinai- ciën ter secretarie Dirueuw er ken I.is ov.oolitie Dir.v/d Rijksdiens' der werkloosheids-I- ver zen arbbemid hen liaa.. R.h.Bouwver."3t, Joseph"Soest gelegen kad.beuend als sectie H ,root ongeveer 545 LI 2 aeelt. mede, dat z-ijn cliënt van aanuoop I van het perceel 1, gelegen aan den baciitegaalvseg no.5526 ged. en heeft afgezien. Voorts wordt medegedeeld, dat zijn cliënt bereid is het bouwter- rein no.lg gelegen aan den Pelikaanwe„ hoek achtegaalweg aan te oopen voor jeen koopprijs van f.2.-- per M2. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, door middel van inteekem lijsten, onder net Protestansch Chr.ged, der burgerij, te Soesterberg, in de weei van 30 Mei t/m 4 Juni a.s. De insp.v. politie adviseert tot inwilliging van he verzoek. legt over proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den penningmeester van net crisis-comité (B-comitéJ. zendt antwoord op net scnrijven van B.en ■7. da. 13 „.ei 1930 inzake het aanbrengen van een straatlamp aan den Ring we,. geeft in stellen net den Raad raadsbesluit van voor te 14 Juni 19| inzake geslotenvernlaring van een uedeel 'ce van de Spoorstraat in te breuken en daarvoor in de plaats te doen treden eer besluit, waarbij de Spoorstraat wordt gesloten verklaard voor alle motorrij- tuigen, rijwielen en andere rij- of voertuigen in één richting en wel vanaf de „rins Bernhardlaan naar den Rijks straatweg dringt er op aan de afdeelingspenning- meesters der werkloozenkaasen regelmatig te doen controleeren. zendt de jaarstukken 5 - ovember 1936/37 voor de 5 woningcomplexen, ^eëxploiteer door hare vereeni0ing, opgesteld vanweg het Centraal-Bureau voor Verificatie en Pin.Adviezen der Ver.v.Bed.Gemeenten te s-Gravemhatoe. ^lf i n i»1 ti

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 327