/ft*. 5WV M, I Ju. nrljy. BESLISSING Afdeel en 'n^ i Aanmerkingen No. i Besloten wordt net oouvi terrein no.ih, öelegexi aan den Pelikaanweg hoek Hacnt.egaalw.eg voor den prijs van f.h.k? Per Ab in noop aan te bieden, en voorts onder de gebruikelijke voorwaarden. ïoestemming hiervoor wordt verleend, nen nisgenomen kennisgenomen. Besloten wordt den raad voor te stellen het raadsbesluit van 14 Juni 1^3° inzake geslotenverkiaring van een ge deelte van de Spoorstraat in te trekken.» en daarvoor in1* de plaats te doen treden een besluit, waarbij de Spoor- straat wordt ^esioten verklaard voor alle motorrijtui gen en andere rij- of voertuigen in een richting en wei van de xJrins Bernharalaan naar de van ./eedestraat. Aan den Directeur zal worden bericht, dat de pennin0- (Uil meesters zooveel mogelijk zullen worden gecontroleerd, Voorts wordt aan den chef van de afd.Sociale hanen ver+-hl zocht maatre0elen te nemen uit het bestaand personeel de controle ter harte te nemen. besloten wordt de stukken door ter van Binnenlandsche hanen. te zenden aan den ^inisf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 328