:tat eerde in de ardigen op 3 lde in rdening woonhuis huwerken gesloten wordt een aanschrijving te zenden aan de ver schillende eigenaren, dat geconstateerd is, dat nuis- houdwater enz. loost in net riool gelegen in de herin van deze straat, zoodat vervuiling van ae sloot langs den iïoorderweg plaats vindt. Aangezien zulks niet kan worden toegelaten, worden zi, angeschreven ten spoedigste aan deze aansluiting een noodzaakt zal der bezwaren. Besloten wordt den ontvanger in de öelegenheid te stellen aeze vergadering hij te wonen door hem nier voor een extra verlofdag toe te kennen, oe kosten aan het bezoeken der vergadering verbonden kunnen niet voor reaenin^ der gemeente worden genomen. e verzoe- .d van de BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen einde te maken, aangezien net college anders zich ge zien maatregelen te nemen tot opheffing Besloten wordt aan den heer van Beers toe te staan, dat door hem het dubbele woonhuis met een maximum af wijking van 1 meter aan de rooilijn wordt 0eplaatst onder voorwaarde, dat nergens de rooilijn door het te plaatsen perceel mag worden overschreden en dat de open ruimte ter zijde van het perceel overeenkomstig het bepaalde in artikel 266e lid tweede alinea, ner-j- ,ens minder dan 2.5^ meter zal bedragen. belet op Lei 1938 rios1/' op het advies van Bouw- en oningtoezicht dd.25 138 nos.43 en 65, wordt besloten de aanvragen '1460 en 2/468 in te willigen. I? oJk. V V «fi)|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 330