Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 621 De Voorzitter. stelt voor de bouwvergunning ge vraagd door K.P.v.lngen alhier strek-- kenüe tot oprichting van een showroom aan de Anna Paulownalaan nog niet te verleenen en aan den Inspecteur der Volkshuisvesting een schrijven te richten waarin zal worden medegedeeld dat de gemeenteraad het stanapunt heeft ingenomen, dat aan de Anna Pau lownalaan en omgeving niet het karak ter van gemengde wijk wordt gegeven. Een en ander is vervat in de bebou wingsvoorschriften welke ter goedkeu ring bij het College van Gedeputeerde Staten zijn ingezonden. Gevraagd zou kunnen worden of het verleenen der bouwvergunning in het belang der be bouwing nog op een andere wijze is te gen te gaan. 622 W.J.v.Dam, Amers foort en Carrosse rie- en Wagenfa briek S.Trapman te Utrecht bevestigen de ontvangst van de op dracht tot levering van een Pord Truckchassis en Carrosserie voor den manschappenwagen der Vrijwillige Branc weer 623 Directeur van Ge meentewerken zendt een 10-tal declaraties tot een totaalbedrag van ƒ.28,46 wegens door hem ten behoeve der gemeaite bij voor schot gedane betalingen. 624 Bestuur der Provin ciale Utrechtsche Ver.tot bevorderin der Hygiëne van Mo der en Kind, Utree it verzoekt voor het jaar 19j>9 ?sn sub sidie te mogen ontvangen. 625 A.v.d.Pol e.a. be woners van het Ju- lianaplein en Omge ving - verzoeken den Raad een einde te maker aan de verleening van vergunningen tot het verbranden van vuil en afval op particuliere gronden, zulks in ver band met brandgevaar en hinder, het welk van dit verbranden wordt onder vonden. De Inspecteur van Politie brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd 19 Mei 1958, no.1622/4. 626 J.M.A.Dustenhouwer te Soest. vraagt verlof A. voor de beneden voor localiteit van perceel Vredehofstraat ya. y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 333