num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer C.Verschool,Nieuw- straat 12, Soest. A.Tammer, Voorz Santoscommissie Soesterberg. Gedeputeerde Staten. A.Stalenhoef Laanstraat 76a, Soest N.V. Provinciale Utrechtsche Elec- triciteits-Maat- schappij. Nederlandsche Mid- denstandsbank KV kantoor Soest vraagt verlof A. voor de voorlocali- teit van perceel Nieuwstraat 13. vraagt vergunning tot bet houden van een bloempjesdag op Zondag 12 Juni 1938 op het terrein der R.K.kerk te Soesterberg. De Inspecteur van Politie heeft geen bezwaar deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit van 21 Maart 1923, 4e afdeeling nr.21/604 tot wijziging der begrooting voor 1928. deelt mede, dat het zijn bedoeling is op het perceel 18 van het verkavelings plan t Hart (Pelikaanweg hoek Schriks- laan) een winkel voor zuivelproducten te bouwen. deelt mede, dat de kosten van verplaat sing van 2 lantaarns aan de Vredehof- straat 42bedragen. deelt mede bereid te zijn de minimum rente in de rekening-courant-overeen komst voor debetsaldi te stellen op en het bewaarloon voor credit- saldi voor haar rekening te nemen. 622 Directeur van Ge meentewerken. Gelet 42wo ligen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 335