."iJ- Sjtf. vJitf* v Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen Het verlof A» voor de voorlocaliteit van perceel Meuwstraat wordt verleend. De vergunning hiervoor wordt verleend. V J-/V Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt aan adressant mede te deelen, dat he College van oordeel is, dat dit perceel niet voor vestiging van een winkel voor zuivelproducten in aanmerking komt, zoodat het College geen vrijheid kaxji vinden het perceel in koop aan te bieden. Het College kan zich hiermede vereenigen. Besloten wordt op het aanbod van de Middenstands- bank in te gaan. De noodige wijzigingen zullen in de overeenkomst aangebracht worden, na bekomen machti ging van den raad. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. 42, wordt besloten de aanvrage no.2/46^ in te wil ligen. sriyy. [P G Cl, 'M- Ia 3 LTL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 336