Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer o34 635 636 037 638 jj irv .Uem. erken Jir.i em» ..er ken Het Beet.T/d afa. utrecht v/d lied. hOüd van dem.ambte naren te Zeist .ha.ixnancieii .V.irov.Utr.Riec -y bericht, dat in verband met de werk zaamheden aan de Vredenof straat hem Beblöken is, dat verschillende huizen aldaar met hun rioleering een aansluip tinu hebben op het in deze straat aan wezige over hoofdriool en rapporteert hier- bericht naar aanleiding van de aanvraf e van het bestuur der R.h. Uloschool ordijnen en gangmatten strikt nood- zaKelijm is te achten. In overweging wordt gegeven de wette lijk vereisciite medewerking te doen verleenen. /ethouder gasilie deelt mede, dat te dezer zake op 31 k-ei 193$ het overleg heeft plaats gehad en dat geen bezwaarf bestaat aan den Raad voor te stellen He gevraagde medewerking te verleenen ,eeft in overweging om de in de In structie voor den Ontvanger aezer öe- .ueente voorkomende bepaling, dat hij bij ongesteldheid en afweaigheid ver vangen wordt onder zijn persoonlijks verantwoordelijkheid, ce vervangen door een bepaling luidende: "Bij ongesteldheidafwezigheid of ontstentenis van den ontvanger wordt hij vervangen door een daartoe door burgemeester en wethouders aan te wij-j- zen persoon" zulks naar aanleiding van den met in gang van 1 Januari 1938 de bemeen tewet geschrapten eisch van zekerheid stelling voor de ontvangers. biedt ontwerp-besluiten aan tot wijzi ging der gemeentebegrooting en der be grooting van het gemeentelijk wegen fonds voor het dienstjaar 1937 in ver band met de afsluiting van den dienst zendt een overzicht van de klein-ver- bruikerstarieven, zooais deze thans ir haar verzorgingsgebied van kracht zijn uC.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 339