35 37 38 39 Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer U.V.BuitenlTrust 1.ry te Amsterdam deelt mede dat zij zich gaarne belast met het plaatsen van leeningen op on- derhandsche schuldbekentenis en het verleenen van tusschenkomst bij uit gifte van leeningen. V< orts bericht zij dat haar maatschappij is uitge breid met een afdeeling assurantiën waardoor zij gunstige aanbiedingen kan doen voor brandverzekeringen en automobielverzekeringen. 36 J.BJalkerSf berg wijst op de slechte verlichting der van maarenstraat. Be Bir.v.&em.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.ó Januari 1938. G.de Haan e.a.be woners van den Smitsweg verzoeken den haad verbetering van de weg. Be Bir.v.dem.werken brengt hier omtrent advies uit bij schrijven van 6 Januari 1938. 1 e t lxv 0 era. w e r ken stelt voor in eigendom te aanvaarden, ten behoeve van de verbreeding van de Burg.Grothestraatstrooken gronds toebehoorende aan J.-.v.d.Linden-J. Ge ijtenbeek-en de erven Swager. u.V.Hed.Handel i-y te Amsterdam deelt mede dat de gelegenheid bestaat om de 4 pandbrieven der Utrechtsche Hypotheekbank vrijwillig te conver- teeren in 3pandbrieven. 40 •7e tilvU i nanc i ën legt over het provinciaal blad no.óó houdende een aansclirij ving dd.22 ^no vember 1937 van de gedeputeerde Sta ten van Utrecht aan de gemeentebestu ren in de provincie Utrecht inzake controle op de gemeente-ontvangers. 41 hej .G.Swager en ie Bebr«Slager brengen eenige bezwaren in tegen de ontwerp bebouwingsvoorschriltenals bedoeld in art.43 der oningwet.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 33