fa. <r W*£n i**Zr \2 ö/U V' Atdeeling Aanmerkingen besloten wordt de eibeaareu vau de oerceeien Vredehoi"-- straat nos.1317» 19» hl, h3> A5 èn a/ aan te schrij ven ueze aansluiting te verbreken. V 5T(3' He t college is met den bir .v.ueiu.;;erken van meening, dat de aanvrage voer inwilliging vatbaar is, zoodat den raad een voorstel zal worden geuaan de ..etteli jz; medewerking te verleenen. besloten wordt den raau voor te stellen het aares te behandelen bij ae vaststelling van net nieuwe ambtena r enreg1ement l/X Ul. Besloten wordt deze ontwerf-besluiten aan den raad ter vaststelling aan te bieden. het college neeft hiervan kennis genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 340