Volg- num- I Afzender of voorsteller Datum mer Korte i n n o u 639 640 641 ;4z 643 Led .Ke iderny Arnheïji Utr .fi-ov.Lrandwe er- bond Ver.lot bestrij ding der t.b.cf afa.doest «j 7*cin 116 x j s "t IV e th.v. Op e radar e Verleen I verzoekt een voorschot, groot f.1100.-- te willen verstrelaten ten delioeve van de werkzaamheden, verdonden aan het ega liseeren en verharden van wegbermen met dij domende werken, welke voor rekenin, de: uitgevoerd. gemeente in weroverschaft" ing worden deelt mede het in net belang van de ge meente te achten indien de brandweer de beschikking krijgt voor een manschappen- wagen, overeenkomstig de uiteenzetting aan de technische Commissie &ebeven en indien dij den opdouv: van die wagen ge volg gegeven wordt aan verschillende ad viezen van de commissie. vraagt of het college in principe dereid is een bijdrage te verleenen in de oosten van verpleging van h.ej ov.dbpaa-Hiet- kamp in net sanatorium "Hoog Laren" te Laren.(lT.H.gedurende zes maanden. komt in ae vergadering, aangewezen voor de de teekening van stukken de treffende vervolging ter invordering van plaatse lijke belastingen en de tenuitvoerlegging van dwangbevelen. deelt mede, dat naar aanleiding van het ,25-jarig bestaan der Luchtvaartaf deeling is overeengekomen, dat de gemeente eenig grondwerk zal doen verrichten in werkverj- schaffing in verband met het maken van het blijvend huldeblijk, te stichten aan den ingang van het vliegkamp.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 341