v >- y/ts- WolZT. 'V/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt een voorschot, bruot x.lluü. leenen. ■- ce ver- Hesloten wordt accoora te óaan met de punten b, c en d van net advies. Het onder a genoemde punt, ae uitruè- ting van de manschappen/vagen met een dubbele slangen- naspel komt het college niet noodzakelijk voor, aange zien naast de enkele groote haspel no^, voldoende slanj- ^enmateriaal kan worden medegevoerd, terwijl de onder punt e_ vermelde bevestiging van de ladder het college zeer moeilijk uitvoerbaar voorkomt. Je kosten van het advies groot f.5*-- zullen worden voldaan. Het college verklaart zich in principe bereid een bij arabe niervoor te verleenen, gedurende zes maanaen .root f -- per aaL In handen van den voorzitter wordt door hem de ver- eischte eed afgelegd, maaktna het allegg Heijst het College voor het in wen. Hij doet de toezegging alles trouwen in de toekomst waardig te gie Voorzitter wenscht de heer van e- waarvan proces-verbaal is ope afleggen van den eed aankt de neer van h6m voorloopige verloop van ihem voor de gestexae vertrou- te doen dit ver- Heijst geluk met de aanwijzing en hoopt dat het college na eenigen tijd de gelegenheid zal hebben betrekking waardig te keuren. net college kan zich hiermede vereenigen. V lijci* iCö jft L' OML-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 342