Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 644 645 646 647 A.C.Buitenhuis Borneolaan 1Apel doorn Centraal Verifica tiebureau Directeur van Ge meentewerken. Bestuur der Woning stichting "üns Be lang" te Amersfoor verzoekt toestemming tot het doen houden eener collecte, door leerlin gen eener bijzondere school, ten be hoeve der ChrGer.Vereeniging en Va- cantie Koloniën in Nederland. De Inspecteur van Politie adviseert tot inwilliging van het verzoek, ond^r voorwaarde, dat alleen door kinderen der hoogste klassen en niet jonger dan 11 jaar uiterlijk tot 6 uur wordt gecollecteerd en wel in het tijdvak 6-11 Juni a.s. zendt rapport van de controle van de opname van kas en boeken van den ge meente-ontvanger in het 2e kwartaal 1958. bericht naar aanleiding van het ver zoek van A.Seezink te Baarn om uit koop van de perceelen II.no.2641 en 2642. Geadviseerd wordt het op de bij gaande teekening in paarse kleur aan gegeven gedeelte, groot ongeveer 1500 M2 te verkoopen voor een prijs van niet minder dan ƒ.1,50 per M2. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich met den voorgestet- den verkoop vereenigen, onder voor waarde, dat door den kooper-erfpach- ter afstand wordt gedaan van het erf pachtsrecht op het resteerende ge deelte. Daatstgenoemd gedeelte (op de teekening in bruin aangegeven) waie den kooper op de gebruikelijke voor waarden te verhuren. bericht naar aanleiding van den brie van 7 Mei j.1. 4e afd.no.821 inzake het optreden van den heer de Wit als plaatselijk vertegenwoordiger, dat het zeer op prijs zou worden gesteld wanneer kennis mocht worden genomen van het door de politie terzake in gezonden rapport, terwijl het voorts de wenschelijkheid uitspreekt de on derhavige zaak eens mondeling te be spreken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 345