VsM. ?°P en rlin- be- n Va- eert ond^ deren ger wordt vak an de n ge- taal Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, op grond van het feit, dat het dringend gewenscht is het aantal collectes zooveel mogelijk te beperken en het College van ooraeel is, dat de belangen van de gemeente een dergelijke collecte ongewenscht maken. ver uit en de bij ir aan ir >rijs M2 ;brei- rgest el- roor- Tpach- ;t erff ge- m) wafe roor- 1 brief ïzake Lt als iat steld romen 3 in- Dorts 3 on- te be- Het College heeft van dit schrijven kennis genomen. #yy" Ben afschrift hiervan, zal ingevolge de laatste aan- A schrijving, aan Gedeputeerde Staten worden gezonden.//^! /jy Besloten wordt den raad voor te stellen, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten het op de bijgaan- de teekening in paarse kleur aangegeven gedeelte, groot ongeveer 1500 M2 te verkoopen voor een pr^js van ƒ.1,50 per M2, en het in bruine kleur aangegeven ge deelte van jaar tot jaar te verhuren op de gebruike lijke voorwaarden. Besloten wordt geen inzage van het rapport te geven At Af en deze zaak thans als afgedaan te beschouwen. tr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 346