Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n n o u 648 Directeur van Gen meentewerken. 649 Het Bestuur der Woningstichting "Ons Belang" te Amersfoort 650 De Voorzitter. 651 Technisch Ambtena van het gasbedrijf ar stelt een viertal wijzigingen van het uitbreidingsplan voor, betrekking heb bende op: A. den bouw van een R.K.Kerk op de Bunt B. de bestemming van den grond gelegen op den hoek Boesterengweg-Verl Talmalaan; C. een strook grond aan de Hildebrand- laan, thans bestemd voor Rusthuis (trein 8.28); D. een uitmonding op de Koninginnelaan bij het perceel P.Behagen. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich met de voorgestel de wijzigingen sub A.,C. en D. - de wij ziging sub B. was overplakt en werd niet in bespreking gebracht - vereeni gen. De Commissie drong er op aan een spoedige afdoening van zaken te bevor deren. zendt ter kennisneming een aan de be woners van het complex te Boesterberg te zenden circulaire en vraagt even eens om van gemeentewege een waakzaam oog te willen doen houden op het stuk gooien van ruiten, het beschadigen van leegstaande huizen en het wegwerpen van vuil. deelt mede, dat de Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan van oordeel is, dat het niet wenschelijk is om het aan den Schoolweg gelegen stuk gronds, groot ongeveer 4^05 M2 en kadastraal bekend als sectie E.no.2144 aan A.van Noord te Bosch en Duin te verkoopen. De Commissie achtte het wenschelijk, dat de gemeente den grond althans voor- loopig in eigendom behield. doet onder overlegging van een toelich ting een voorstel toekomen tot wijzi ging van de gasbedrijfsbegrooting voor 1957.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 347