BESLISSING Afdeeling ^gm^gp^jfiggp en No. .Besloten wordt de wijzigingen A.,B.,C. en 3. aan de Provinciale Bebouwingscommissie ter beoordeeling in te zenden. Besloten wordt aan Ons Belang mede te deelen, dat in de eerste plaats de woningstichting zelf moet trachten aan deze baldadigheden een einde te maken, doch dat verder de Burgemeester aan de politie opdracht zal ge ven alhier een verscherpt politietoezicht uit te oe fenen. Besloten wordt, gehoord de Commissie Urondbedrijf en Uitbreidingsplan, het aan den Schoolweg gelegen stuk grond, groot ongeveer 4^05 M2 en kadastraal bekend sectie E.no.2144 niet te verkoopen. •Besloten wordt het ontwerp-besluit tot wijziging van de gasbedrijfsbegrooting en het ontwerp-besluit tot w^ziging der gemeentebegrooting den Baad ter vast- otelling aan te bieden. J Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 348