f Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 652 655 654 655 656 657 658 De Voorzitter. Bestuur Utrecht- sche Provincialen Brandweerbond B.en W. van Utrecht. Gemeentesecretaris De Centrale Schil der s ver eeniging "Soestte Soest Makelaarskantoor en Y/oningbur eau Holland-Indië De Voorzitter deelt mede, dat de Commissie Grond bedrijf en Uitbreidingsplan er zich mede vereenigen kan, dat het aan de fterdHuijcklaan gelegen weiland, groot 6510 M2 niet meer zal worden verpacht. De Commissie geeft in over weging om uit te zien naar een ge schikt persoon, die voor de opbrengst van het gras den grond wil onderhou den en daarop toezicht wil uitoefenen. roept de leden op ter vergadering op Donderdag 9 Juni 1958 in Hotel "Doord- Brabant" te Utrecht. zenden verslag van den Keuringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht over het jaar 1957» deelt mede vernomen te hebben dat een lagere landbouwschool uitgaande van den A.B.T.B. gesticht zou moeten wor den in Amersfoort of omgeving. vestigen er de aandacht op dat bij de verbetering der woningen "Ons Belang" te Soesterberg, minderwaardig schil derwerk wordt geleverd terwijl tevens niet de hand wordt gehouden aan het collectief contract en verzoeken maat regelen te willen nemen tot het tegen gaan van dergelijke practijken. deelt mede dat door den Directeur van Gemeentewerken voor het aan den Dach- tegaalweg hoek Pelikaanweg gelegen terrein, groot ongeveer 502 M2 inder tijd een koopprijs van 2,= per M2 is opgegeven, terwijl ƒ.2,25 per M2 wordt gevraagd. In verband met het vorenstaa de wordt namens den lastgever medege deeld, dat deze genegen is het bouw terrein te koopen voor een prijs van .2,12i per M2. adviseert, in verband met de wijziging van art.60 der Gemeentewet bij de Wet van 22 April 1957, den Baad voor te stellen de verordeningen op de onder- scheidene raadscommissiën te wijzigen, I en wel in dier voege, dat de zittings- i duur der leden wordt bepaald gelijk aan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 349