W V tij. r ne "belast en op on- en het bij uit gericht uitge- rantiën dingen ngen en ing der em. vjerken it bij ng van de ngt hier- jven van nvaarden ng van de gronds nden-J er d bestaat ■recht sche conver- ,ad no.66 d.22 ho- >rde Sta- ;ntebestu- inzake ■angers. ■egen de 'ten, als ;«et BESLISSING Afdeelinq A I Aanmerkinqe en No. ie sloten v;ordt van deze aanbieding geen gebruik te m&r- ken, aangezien naar het oordeel van het College geen behoefte bestaat terzake meerdere tusschenpersonen in te schakelen. Adressant zal worden medegedeeld dat de onderhavige aangelegenheid de aandacht van het College heeft. Aan den Kaad zal «orden medegedeeld dat het College geen vrijheid heeft kunnen vinden voorstellen te doen L. tot verbetering van den Smitsweg, als door adressanten1 bedoeld, aangezien bedoelde «eg niet als een hoofdver- Ikeersweg is aan te merken en er in de gemeente nog vele wegen zijn aan te «ijzen «aarvan het wegdek min- j der gunstig is dan dat van den Suitsweg. I>e betreffende strooken gronds «orden in eigendom aan- vaard >esiocen wordt van deze gelegenheid geen gebruik te vf/y^Ó" inmsgenomen. besloten wordt de bebouwingsvocrschriften den haad ter! vaststelling aan te bieden en voor te stellen oo de gCbezvsaarschriften te beslissen, zooals in het ontwerp voorstel is aangegeven. öu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 34