BESLISSING Afdeelinq A 3 Aanmerkingen en No. Besloten wordt Bet aan de Berd .huijcklaan gelegen wei- land niet meer te verpachten. Tevens wordt besloten deze aangelegenheid te stellen in handen van den Directeur van Gemeentewerken met opdracht uit te zien naar een geschikt persoon, die voor de opurengst van het gras den grond wil onder houden en daarop toezicht wil uitoefenen en daarna deze zaak voor te brengen in de eerstvolgende verga dering van de Commissie voor Openbare Werken. Besloten wordt geen vertegenwoordiger te zenden. Kennisgenomen. Besloten wordt zich in verbinding te stellen met den heer H.Buiter, Secretaris van den A.B.T.B. om pogin gen in het werk te stellen deze school alhier geves tigd te krijgen. Besloten wordt het schrijven te zenden aan den Direc- teur van Gemeentewerken, om hierover advies uit te L/l' brengen Besloten wordt den prijs van ven. .2,2b per M2 te handha- Besloten wordt den Baad voor te stellen de verorde- j ningen op de onderscheidene raadscommissi├źn in ne- venvermelden zin te wijzigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 350