Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u 659 660 661 Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge-| meentewerken. Afd.Financiën 662 663 Hel Maatschappe lijk Hulpbetoon te Soest. De Centrale Werk-j gevers Risico- Bank te Amsterdam* 664 De hoofdbesturen van diverse bon den. ideelt mede, dat geen bezwaar bestaat voor den bouw van zomerhuisjes aan te wijzen, het terrein begrensd door het Berkenlaantje en de spoorbaan Soest- den Dolder eenerzijds en de spoorbaan den Dolder - Amersfoort anderzijds, doch dat aan de aanwijzing van de in het uitbreidingsplan opgenomen terrei nen VII en VIII belangrijk minder kos ten zijn verbonden. Voorgesteld wordt om de beide terrei nen, die in het uitbreidingsplan de bestemming reeds hebben, die te laten behouden. Eerst als deze beide terrei nen hun bestemming volledig hebben be reikt, zal het niet alleen wenschelijk maar ook noodig zijn om terrein VI voor zomerhuisjes te gaan gebruiken. motiveert de overschrijding van ver schillende begrootingsposten 1957, zijn dienst betreffende. biedt ter vaststelling door den raad aan een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor het dienst jaar 1957 no.21/621 verzoekt den Raad voor te stellen de voor het jaar 1937 toegekende subsi die ad ƒ.67.539, te willen verhoogen met 19*13718 en te brengen op ƒ.77."67 b1 zendt uitnoodiging tot bijwoning van .ie jaarlijksche Algemeene ledenvergadering der Onderlinge Risico-Vereoniging van Nederlandsche Gemeenten, te houden op Donderdag }0 Juni 1938 te 's-Hertogen- bosch. verzoeken het daarheen te willen lei den dat de vergaderingen der commis- siën van overleg alsmede de conferen ties over algemeene personeelszaken ;niet zullen worden gehouden gedurende ihet tijdvak van 16 Juli - 1 Heptember 1938-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 351