Ti/s-A BESLISSING AfcJeeling Aanmerkingen en No. - I Besloten wordt voor den bouw van zomerhuisjes het terrein begrensd door het Berkenlaantje en de spoor wegen Soest - hen holder en hen holder - Amersfoort aan te wijzen en den raad voor te stellen de zomer huisjes-verordening naar aanleiding hiervan te wijzi- i gen. Besloten wordt het hierbij overgelegde ontwerp-besluit tot begrootingswijziging dan raad ter vaststelling aan te bieden. Besloten wordt het hierbij overgelegde ontwerp-besluit tot wijjziging der gemeentebegrooting voor het dienst- t jpx jaar 1957 no.21/621 den raad ter vaststelling aan te bieden. Besloten wordt den raad een voorstel te doen de voor het jaar 1957 toegekende subsidie ad ƒ.67.559> te 7' willen verhoogen met ƒ.10.157,18 en aldus te brengen jL>/ op ƒ.77.676,18. Voor kennisgeving aangenomen. Met de wenschen van de hoofdbesturen zal zooveel mo gelijk reKening worden gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 352