Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte aan de woningen der in gezetenen, ten behoeve der Vereeni ging tot verspreiding der Heilige Schrift en wel op 28 September a.s. De inspecteur van politie adviseert tot NIET inwilliging van het verzoek, op grond van de overwegingen, genoemd in zijn advies, gedagteekend 1 Juni 1928, La.L.No.1783/4. Op he van d teur Gemeente-Ontvanger Soest G.H.Assink. G.de Wal, Vosse- veldlaan 17a, Soest Maatschappelijk Hulpbetoon te So^st Directeur van Ge meentewerken. deelt mede dat op het door de Algemee- ne Gymnastiek- en Athletiek Vereeni ging Soesterberg verschuldigde wegens huur van het gymnastieklokaal ad 33,= tot heden /.10,= is voldaan en verzoekt te mogen vernemen welke po gingen thans moeten worden aangewend om tot invordering van het resteerend bedrag ad 23,= komen. deelt mede over de maand Mei 1938 geen inkomsten te hebben genoten. verzoekt ontheffing te verleenen van het bepaalde in artikel 13 der Bouw verordening ten behoeve van den bouw van een schouwburg op perceel sectie A.no.1790 en 2200, gelegen aan de BurgGrothestraat De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit bij rapport Gd. 14 April 1938, no.2/3. biedt de rekening en verantwoording over het dienstjaar 193? ^er goedkeu ring aan. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 353