Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 671 672 673 674 675 Lir.Gem.werken G.J.Lengers, Soester- bergschestraat 20a, Soest M.H. J.0rmeling,3tadhoi;. derslaan 34, den Haag Pensioenraad W.v.d.Velden, Erama- laan 13, Soest bericht, dat perceel 43 verklavelingsplan 't Hart) zonder meer niet kan worden ver kocht, doch dat daarvoor een ruiling noodig is met A.F.de Rond, eigenaar van het aan grenzend perceel. Een dergelijke ruiling zou het beste door adressant A.Stalenhoef zelf tot stand kunnen worden gebracht. Mocht adressant in zijn pogingen tot ruil niet slagen, dan wordt voorgesteld dezen in overweging te geven perceel 42 te koopen. vraagt toestemming on gedurende de zomer maanden op het trottoir vé<5r zijn café aan de Soesterbergschestraat eenige stoelen en tafels te mogen plaatsen, ue uirecteur van Gemeentewerken adviseert afwijzend op dit verzoek te beschikken, terwijl de Inspecteur van Politie geen be zwaar heeft tegen inwilliging van het ver zoek. verzoekt te mogen vernemen of de door brand verwoeste perceelen van Ly-ndenlaan 9 en de ue Beaufortlaan 6 mogen worden opgebouwd op de bestaande fundeeringen en muren en of eventueel dubbele villa's daarvan mogen wor den gemaakt. ie Lir.v.Gem.werken adviseert adressant te berichten, dat de bestaande fundeeringen en muren constructief onvoldoende zijn bevonden voor herbouw van de perceelen. Op grond van artikel 4 der bebouwingsvoorschriften is het bouwen van dubbele villa's niet toegestaan. zendt beschikking waarbij de pensioensgrond slagen per 1 Juli 1922, 1 Januari 1923» 1 Januari 1924 en 1 Januari 1925 van nu wijlen H.J.van Leeuwen opnieuw worden vastgesteld. zendt een opgave van kosten, verbonden aan het verwijderen van het thans aanwezige hek werk en den voetmuur v<5ér perceel Burg.Gro- thestraat 49 Sleeswijk Heuvel) alsmede vooi het aanbrengen van een nieuw hekwerk, het in orde brengen van den voortuin en het ver plaatsen van den meterput der waterleiding.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 357