E S LS S I N G Afdeeling j A merking^n Besloten wordt adressant mede te deelen, dat het in koop aange- vraagde perceel zoo als dit ter plaatse is gelegen eer3t als "bouw terrein geschikt is, als met den laastliggenden eigenaar A.P.de Rond een ruiling zal zijn aangegaan. ueze ruiling kan de aanvrager zelf regelen. Bij het bepalen van de grondprijs, inmiddels gesteld op f.2.5C per M2, is rekening gehouden met de kosten aan de ruiling enz.verbonden. V fut. Besloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken. Besloten wordt adressant te berichten dat de bestaande fundeeringen [P en muren constructief onvoldoende zijn bevonden voor herbouw van y de perceelen, en dat op grond van artikel 4 hen bebouwingsvoor schriften het bouwen van dubbele villa's niet is toegestaan. x Het schrijven van den pensioenraad wordt voor kennisgeving aange nomen \x- Bealoten wordt de onderhavige werkzaanheden overeenkomstig den wensch van de grondeigenaresse op te dragen aan W.v.d.Velden, u voor een bedrag van f.1282.conform het advies van den directeur van Gemeentewerken. CL^fL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 358