Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 67 6 677 678 A.Legemaat, Eikenlaan 19, Soest N.C.van den Berg Voorzitter 679 jAfd.Financiën ter secretarie 680 Voorzitter verzoekt het reclamebord ten behoeve van zijn ■woningbureaugevestigd in perceel Kerkstraat 21, welk bord door hem naar aanleiding van de aanschrijving van B.en W. dd. 9 Mei j.1. is weggenomen, thans te mogen plaatsen in de rooi lijn en wel ter zijde van het perceel, de directeur van Gemeentewerken en de Inspec teur van Politie adviseeren de gevraagde ver gunning te verleenen. verzoekt hem met ingang van 13 Juni a.s. eervol ontslag te verleenen als fitter bij het gemeen telijk gasbedrijf. deelt mede, dat de Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan er zich mede vereenigen kan, dat aan A.J.van Qoxresteijn, den vorigen huur der van het terrein gelegen tusschen het Raad huis en de spoorbaan Utrecht-Baarn een vergoe ding van f.10.zal worden uitgekeerd, welke vergoeding dezen indertijd was toegezegd. biedt in ontwerp aan een besluit tot wijziging der gemeentebegrooting 1937 verband houdende met opmerkingen van ged. staten en de commissie van overleg inzake gemeentebegrotingen ten aanzien der primitieve begrooting 1937» stelt voor den raad ter vaststelling voor te dragen een tweetal ontwerp-besluiten tot wij ziging der gemeentebegrooting voor 19 374e af- deeling nos.21/624 en 21/625. beslot er leenen. Bealote ingang telijk ni 3 te Beslote vullen ding vg Het on1 boden. de ont\ worden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 359